در این بخش به سوالات متداولی راجع به یخچال ساید بای ساید ، لباسشویی و ظرفشویی میپردازیم.

ساید بای ساید

قطعی برق. بررسی کنید در دستگاه برق وجود دارد.

کلید قطع جریان خاموش است. کلید قطع جریان را کنترل کنید.

دوشاخه درست به پریز وصل نشده است. بررسی کنید دوشاخه درست در پریز قرار گرفته باشد.

  1. درب دستگاه  زیاد باز می شود. درب های دستگاه را بیهوده باز نکنید.
  2. مجراهای تهویه توسط اجسام مسدود شده است. موانع را بر دارید.
  3. قرار دادن مقادیر زیاد مواد غذایی. سرمایش سریع یا انجماد سریع را فعال کنید.

دمای تنظیم شده زیادی پایین است. دما را بالا ببرید.

چراغ LED ایراد دارد. به بخش چراغ LED رجوع کنید.
کلید چراغ گیر کرده است. بررسی کنید آیا کلید چراغ می تواند حرکت کند.
درب دستگاه زیادی باز مانده است. چراغ بعد از حدود ۱۰ دقیقه خاموش می شود. درب را ببندید و دوباره باز کنید تا چراغ روشن شود .

مواد غذایی با بوی قوی بدون روکش در یخچال قرار گرفته اند. دستگاه را تمیز کنید.مواد غذایی یا بوی قوی را در ظروف بسته قرار دهید.

درب دستگاه باز است. به بخش عملکرد های هشدار رجوع کنید.

مقدار زیادی مواد غذایی یکجا در دستگاه قرار داده شده است.

لباسشویی

ایرادی نیست – سطح آب از حوزه دید پایین تر است.

ایرادی نیست – سیستم تشخیص عدم بالانس لباس ھا، دوره چرخش را بدلیل ناھموار بودن توزیع البسه در داخل محفظه، کنسل نموده است. لباس ھای بزرگ و کوچک را در داخل محفظه لباسشویی قرار دھید.

ایرادى نیست – سیستم تشخیص عدم بالانس لباس ھا، این عدم وجود تعادل را برطرف خواھد نمود.

ایرادى نیست – سیستم تشخیص عدم بالانس لباس ھا، این عدم وجود تعادل را از طریق ھموارسازى مکرر حجم البسه برطرف خواھد نمود.
ایرادی نیست – سیستم تشخیص کف فعال است – یک دورۀ آبکشی نیز روشن شده است.

ایرادی نیست – مراحل مختلف برنامه شستشو برای دوره خاص شستشوی انتخاب شده، بھینه سازی شده است. این امر مدت برنامه مشخص شده در صفحه نمایش را تغییر می دھد.

آیا دستگاه تراز شده است؟ دستگاه را تراز کنید.
آیا پایه ھای دستگاه محکم شده است؟ پایه ھای دستگاه را محکم کنید.
آیا قفل ھای حمل و نقل برداشته شده است؟ قفل ھای حمل و نقل را بردارید.

برخی اوقات مواد شوینده بدون فسفات، حاوی رسوباتی ھستند که در آب حل نمی شوند. از برنامه دوره ( Rinse آبکشی) استفاده نموده و یا البسه را پس از شستشو برس بزنید.

شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل یا جایگذاری کنید. زانویی پیچ دار روی شلنگ داخلی را سفت کنید.

ظرفشویی

فیلتر و محدوده زیر آن را تمیز کنید.
برنامه هنوز تمام نشده است منتظر بمانید برنامه به پایان برسد و مجدد همان برنامه را اجرا کنید.

شلنگ فاضلاب گرفته است پیچ خورده است ، شلنگ را چک کنید و متصل کنید و در صورت لزوم پس ماندها را بردارید.

پمپ فضلاب مسدود شده است یا پوشش پمپ فاضلاب درست جانیفتاده است .پمپ را تمیز کنید و پوشش را درست جابیندازید.

ولتاژ برق پایین است .مشکل از دستگاه نیست ولتاژ شبکه برق و اتصالات الکترونیکی را بررسی کنید.

تا آنجا که ممکن است قاشق و چنگال را از هم جدا کرده و نگذارید باهم تماس داشته باشند و در ظرف مخصوص به درستی قرار دهید.

مواد پلاستیکی قدرت کمتری برای ذخیره گرما دارند و به همین علت دیرتر خشک می‌شوند.

ظروف خیلی نزدیک به هم چیده شده است و سبد بیش از حد پر می باشد .ظروف را طوری بچینید که فضای خالی به اندازه کافی باشد،به طوری که قطرات آب پخش شده به سطح همه ظروف برسد.ظروف باهم تماس نداشته باشد.
چرخش بازوی آب پاش با مشکل مواجه شده است.ظروف را طوری بچینید که جلوی چرخش بازوی آب پاش را نگیرد.

دربرنامه سریع یا کوتاه از قرص استفاده شده است زمان قرص برای برنامه سریع یا کوتاه بسیار زیاد است.
در طول برنامه کوتاه انتخابی زمان کافی برای حل شدن قرص نبوده است از پودر شوینده استفاده کنید یا برنامه قدرتمند تری انتخاب نمایید.

  1. از برنامه قدر‌تمندتری استفاده کنید.
  2. هنگام چیدن وسایل داخل ماشین آنها را کج قرار‌دهید.
  3. از جلا‌دهنده استفاده کنید.
  4. درصورت لزوم میزان سختی گیری آب را افزایش دهید.

برنامه قبلی کامل تمام نشده است.عملیات راه اندازی مجدد را انجام دهید.